Officer List

President
Jun Sato
Deputy President
Shoji Nakano
Managing Director
Takeshi Kakogawa
Managing Director
Hiroshi Matsuo
Managing Director
Wataru Tanaka
Managing Director
Shingo Ninomaru
Managing Director
Michihiro Enomoto
Director
Daisuke Kato
Director
Shuji Taniguchi
Director
Mikio Asano
Director
Minoru Soutome
Corporate Auditor
Yukiharu Kiho
Corporate Auditor
Hiroyuki Kudo
Corporate Auditor
Yuichi Shono
Corporate Auditor
Takashi Takahashi
Managing Executive Officer
Masahiro Kuramoto
Managing Executive Officer
Kunihiko Suzuki
Managing Executive Officer
Eiichi Inudo
Managing Executive Officer
Shuji Yamamoto
Executive Officer
Akihiro Kanayasu
Executive Officer
Toshiya Morita
Executive Officer
Yuichiro Shibuya
Executive Officer
Yoshihiro Nagano
Executive Officer
Takeshi Takahashi
Executive Officer
Koichi Sato

As of June 24,2016

page top
top